Bavaria 45

Bavaria 45

 • MODEL: Bavaria 45
 • PAX: 8+1
 • CAB_WC: 4/3
 • LOA: 14,27
More info
Bavaria 40

Bavaria 40

 • MODEL: Bavaria 40
 • PAX: 6+1
 • CAB_WC: 3/2
 • LOA: 12.48
More info
Bavaria 46

Bavaria 46

 • MODEL: Bavaria 46
 • PAX: 8+1
 • CAB_WC: 4/2
 • LOA: 14.40
More info
Sun Odyssey 43

Sun Odyssey 43

 • MODEL: Sun Odyssey 43
 • PAX: 8+1
 • CAB_WC: 4/2
 • LOA: 13.21
More info
Oceanis 43

Oceanis 43

 • MODEL: Oceanis 43
 • PAX: 7
 • CAB_WC: 4/2
 • LOA: 13,3m
More info
Bavaria 42

Bavaria 42

 • MODEL: Bavaria 42
 • PAX: 8
 • CAB_WC: 4/2
 • LOA: 13,40
More info
Oceanis 46

Oceanis 46

 • MODEL: Oceanis 46
 • PAX: 10
 • CAB_WC: 4/2
 • LOA: 14.40
More info
Oceanis 40

Oceanis 40

 • MODEL: Oceanis 40
 • PAX: 7
 • CAB_WC: 3/2
 • LOA: 12.58
More info
Cyclades 43.4

Cyclades 43.4

 • MODEL: Cyclades 43.4
 • PAX: 10
 • CAB_WC: 4/2
 • LOA: 13,26
More info
Oceanis 45

Oceanis 45

 • MODEL: Oceanis 45
 • PAX: 8-10
 • CAB_WC: 4/2
 • LOA: 13,94
More info
Oceanis 41.1

Oceanis 41.1

 • MODEL: Oceanis 41.1
 • PAX:
 • CAB_WC:
 • LOA:
More info
Oceanis 41

Oceanis 41

 • MODEL: Oceanis 41
 • PAX: 6-8
 • CAB_WC: 3/2
 • LOA: 12.85
More info
Sun Odyssey 409

Sun Odyssey 409

 • MODEL: Sun Odyssey 409
 • PAX: 6-8
 • CAB_WC: 3/2
 • LOA: 12.34
More info
Sun Odyssey 439

Sun Odyssey 439

 • MODEL: Sun Odyssey 439
 • PAX: 8
 • CAB_WC: 4/2
 • LOA: 13.34
More info
Sun Odyssey 440

Sun Odyssey 440

 • MODEL: Sun Odyssey 440
 • PAX: 8-10
 • CAB_WC: 4/2
 • LOA: 13.00
More info
Sun Odyssey 449

Sun Odyssey 449

 • MODEL: Sun Odyssey 449
 • PAX: 8-10
 • CAB_WC: 4/2
 • LOA: 13.76
More info
Bavaria 46 Cr

Bavaria 46 Cr

 • MODEL: Bavaria 46 Cr
 • PAX: 9
 • CAB_WC: 4/3
 • LOA: 13.99
More info
Sun Odyssey 469

Sun Odyssey 469

 • MODEL: Sun Odyssey 469
 • PAX: 10
 • CAB_WC: 4/4
 • LOA: 14.05
More info
Sun Odyssey 479

Sun Odyssey 479

 • MODEL: Sun Odyssey 479
 • PAX: 10
 • CAB_WC: 4/4
 • LOA: 14.43
More info
Oceanis 48

Oceanis 48

 • MODEL: Oceanis 48
 • PAX: 10
 • CAB_WC: 5/3
 • LOA: 14.70
More info
OCEANIS 46.1

OCEANIS 46.1

 • MODEL: OCEANIS 46.1
 • PAX: 10
 • CAB_WC: 5/3
 • LOA: 14.60
More info
SUN LOFT 47

SUN LOFT 47

 • MODEL: SUN LOFT 47
 • PAX: 12
 • CAB_WC: 7/5
 • LOA: 14.00
More info
SUN ODYSSEY 490

SUN ODYSSEY 490

 • MODEL: SUN ODYSSEY 490
 • PAX: 12
 • CAB_WC: 6/4
 • LOA: 14.42
More info